Základné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:
Predávajúci:
Elite Wealth Management, s.r.o.
IČO: 522205371
DIČ: 2120937346
so sídlom: Družstevná 1784/18, 92901 Dunajská Streda
zapísanej v Obchodnom registri Trnava Okresného súdu, oddiel Sro, vložka 43882/T
kontaktní údaje: Dušan Šulov
email: sulov@chcemporadit.sk
www.specialistanainvestovanie.sk
(ďalej len „predávajúci“)
Bankové spojenie:
Fio banka, a.s. IBAN: SK3183300000002701589021 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.specialistanainvestovanie.sk (ďalej je „internetový obchod“).
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.
Informácie o tovare a cenách
1. Informácie o ebooku, audiozáznamoch a on-line video kurze sú uvedené na predajne stránke internetového obchodu. Cena prístupu je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty.

III.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
2. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Dokončiť nákup. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári.
3. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci
kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
4. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV.
Platobné podmienky a dodanie tovaru
1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č: SK3183300000002701589021, vedený vo Fio banke
• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay,
2. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
4. Online video kurz je kupujúcemu dodaný do 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho:
• Kupujúci dostane na emailovú adresu určenú kupujúcim v objednávke prístupové údaje k on-line produktu.
5. Ebook je zaslaný na emailovú adresu kupujúceho do 24 hodín od pripísania platby za ebook na účet Predávajúceho.
6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

V.
Odstúpenie od zmluvy
1. V prípade zakúpenia online produktov fyzickou osobou, nie je možné odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim a nie je možné žiadať o vrátenie kúpnej ceny. 2.V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ustanovenia §7, ods.6, písm. I), nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa s jeho súhlasom začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
3.Rovnako nie je možné žiadať vrátenie kúpnej ceny Kupujúcim elektronického obsahu v prípade nevyužitia elektronického obsahu.
4.V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká , nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.
5. Pri zakúpení ebooku je Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
6. Lehota pre odstúpenie od zmluvy o kúpe ebooku predstavuje 14 dní
7. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.
8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy o kúpe ebooku zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie.
9. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy o zakúpení ebooku, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

VI.
Doručovanie
1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

X.
Záverečné ustanovenia
1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
6. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2020