9 lekcií finančného úspechu od najbohatšieho muža histórie

finančný úspech lekcie

Kráľ Šalamún je známy ako najbohatší muž, ktorý kedy žil. Hodnota jeho majetku sa podľa niektorých zdrojov odhaduje až na 2 bilióny dolárov. Šalamúna taktiež považovali za najmúdrejšieho človeka v histórií ľudstva. Práve pre toto obdarovanie múdrosťou, kráľa vyhľadávali ľudia a zákonodarcovia po celom svete.

Ľudia žasli nad jeho veľkou vedomostnou rozhľadenosťou. Šalamún bol tiež plodným spisovateľom, takže sa delil o svoju veľkú múdrosť so všetkými, ktorí ho čítali. Pripisuje sa mu autorstvo biblickej knihy Kazateľ, Príslovia a mnoho rôznych poetických kníh.

Prečo bol Šalamún taký úspešný?

Ako mohol získať také veľké bohatstvo?

Niekoľko jeho diel som podrobil analýze, aby som pomohol porozumieť úspechu kráľa Šalamúna tak, aby sa tieto princípy mohli aplikovali do životov ľudí.

Akonáhle začneme skutočne chápať základné princípy jeho učenia, rovnako sa nám zviditeľnia aj vzorce jeho múdrosti. Tieto vzorce môžete aplikovať práve pri rozvoji kvality života. Ak chcete hlbšie pochopiť kráľa Šalamúna a jeho múdrosť, odporúčam Vám skvelú knihu, ktorá sa volá Najbohatší človek, ktorý kedy žil – Šalamúnove tajomstvá k úspechu,bohatstvu a šťastiu od autora Steve Scott.

1: Začnite s usilovnosťou!

Príslovia 10:4

Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje.

Príslovia 12:11

Kto si ob­rába pole, bude mať do­sť chleba, ale kto sa zháňa po már­nos­tiach, ne­má roz­um.

Príslovia 21:5

Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu.

Príslovia 12:27

Lenivec ne­upečie, čo ulovil, ale usilov­nosť človeka je vzác­nym imaním.

V predchádzajúcich veršoch slovom usilovný alebo poctivý chápeme niekoho, kto je múdry alebo spravodlivý. Práve usilovnosť je tou kvalitou, ktorú Boh zasväcuje veriacim, aby im zabezpečil hmotné statky. Nedostatok starostlivosti alebo usilovnosti znamená nedostatok múdrosti a spravodlivosti.

Zo všetkých týchto veršov je zrejmé, že Šalamún hovorí o potrebe usilovnosti, ak chceme byť úspešní. Starostlivý človek bude mať nielen dosť jedla, aby pokryl svoje základné potreby, ale navyše získa aj bohatstvo nad rámec týchto potrieb,  a súčasne získa aj sebauznanie.

Kráľ Šalamún tu dáva do kontrastu osoby, ktoré nechcú pracovať, pretože sa nechcú „spotiť“, ale naopak, chcú rýchlo zbohatnúť bez toho, aby na sebe pracovali.

„Pracujte dôsledne na veciach, ktoré sú dôležité a Boh vás za to požehná tak, aby ste si zabezpečili svoj dostatok.“

>>>Stiahnite si bezplatnú pomôcku na výber podielového alebo indexového fondu>>>

2 :Dôverujte Bohu, nie peniazom!

Kazateľ 5:10

Ten, kto miluje peniaze, nenasýti sa peňazí; 

Príslovia 10:22

Požeh­nanie Hos­podinovo je to, čo obohacuje, a ne­pridáva s ním trápenia.

Príslovia 15:6

V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka.

Šalamún týmito veršami vysvetľuje, že hľadanie peňazí namiesto Boha je receptom na nešťastný život. Hľadanie Božích požehnaní je to, čo vedie ku požehnanému životu. Je iróniou, že požehnaný život zahŕňa aj finančné zabezpečenie.

Ide o jemnú rovnováhu, v ktorej treba kontrolovať seba a vlastné motívy. Môžete sa požehnať tým, že najprv budete hľadať Boha. V tých prípadoch, keď problémy môžu naraziť na váš príjem a spôsobia, že začnete v živote stagnovať.

Počúvajte svoje srdce a prehodnocujte motívy, ak ide o rast bohatstva. Dajte Boha na prvé miesto a bohatstvo príde s ním.

3: Buďte veľkorysý

Príslovia 11:24-25

Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetrí viac ako treba a zakúša núdzu. Šted­rý človek zbohat­ne, kto však dáva piť druhému, sám do­stane piť.

Príslovia 19:17

Kto sa zľutuje nad bied­nym, požičiava Hos­podinovi, ktorý mu od­platí jeho dob­ročin­nosť.

Často sa môže zdať, že rozdávanie pri nadobúdaní majetku je kontraproduktívne. V skutočnosti to však nie je až taký iracionálny čin. V našej prirodzenosti máme zakotvené presvedčenie, že ak niečo rozdávame, strácame to. Božie princípy nás však učia, že rozdávanie nás robí bohatšími, a to aj v iných, nielen vo finančných oblastiach.

Dajte tomu šancu a verte týmto slovám, pretože iba dávaním môžete prijať viac, ako ste dali.

4: Vyhýbajte sa dlhom

Príslovia 22:7

Boháč panuje nad chudob­nými, dlžník je ot­rokom veriteľa.

Určite ste tento verš počuli už mnohokrát. Väčšina z nás však stále využíva dlh na financovanie svojho života. 2/3 všetkých ľudí a 1/3 ľudí s vysokým príjmom žijú svoj život na dlh. Dlh nás obmedzuje v slobode Ako dlžníci vynakladáme obrovské množstvo času a energie na splatenie svojich záväzkov. Predstavme si život, pri ktorom by sloboda našej voľby nebola zviazaná výškou dlhov. Ak máte seriózny záujem o finančnú slobodu vo svojom živote, je potrebné si dať záväzok, že sa zbavíte všetkých svojich dlhov. Budete prekvapený, aké pozitívne zmeny Vám to prinesie v každom aspekte života.

5: Hľadajte radu múdreho

Príslovia 3:18

Je stromom života tým, ktorí ju uchopili, a blaho­slavení tí, čo sa jej držia.

Príslovia 15:22

Naz­mar vy­j­dú zámery bez rady, no vy­daria sa vďaka mnohým rad­com.

Príslovia 15:32

Kto ig­noruje výchovu, sám sebou po­hŕda, lež kto si všíma na­pomenutie, zís­ka roz­um­nosť.

Podľa Šalamúna človek nemôže pracovať sám a očakávať, že bude úspešný. V živote sa máme riadiť radami skúsených, ak chcete uspieť. Neprijímajte rady od každého, existuje veľa hlúpych ľudí, ktorí čakajú na to, aby vám poskytli zlé rady zamaskované „múdrosťou“.

Najlepším spôsobom verifikácie múdrosti a pravdivosti predkladanej rady je úroveň úspechu samotného radcu v oblasti, v ktorej radí. Ak vám pri podnikaní radí majiteľ miliónového biznisu, s veľkou pravdepodobnosťou bude táto rada hodnotná a treba ju zvážiť. Ak vám však bude dávať podnikateľské rady ujo Jano, ktorý nikdy nespravil nič navyše a zarába 5€ na hodinu s veľkou pravdepodobnosťou bude táto rada bezpredmetná a treba ju spochybniť.

Šalamún radí, aby sme sa snažili získať čo najviac rád od ľudí, ktorí boli úspešní.

Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť úspechu.

6: Pracujte so ziskom

Príslovia 14:23

Každá námaha prináša zisk, no prázd­ne reči len núdzu.

Tvrdá práca vždy istým spôsobom prináša zisk. Tvorí charakter, prináša finančný kapitál a rovnako aj dobrú povesť. Ak patríte k ľuďom, ktorí neustále plánujú, ale nikdy nič nerobia, nečakajte úspech. Existuje množstvo múdrych veršov kráľa Šalamúna na túto tému. Zhrniem ich do jednej vety:

„Buďte činiteľom, nie hovorcom“.

7: Lenivosť prináša iba chudobu a hlad

Príslovia 19:15

Lenivosť ponára do tvrdého spánku a nedbalý človek bude hladovať

Príslovia 20:4

Leniv­covi sa nech­ce orať na jeseň, ale cez žat­vu žob­re a nič ne­má.

Príslovia 20:13

Ne­miluj spánok, aby si ne­schudob­nel, ale maj oči ot­vorené a na­sýtiš sa chlebom.

Pravdepodobne poznáte ľudí, ktorí vždy spravia všetko pre to, aby sa vyhli práci alebo akejkoľvek forme zodpovednosti. Takíto ľudia žijú iba pre dnešok a neustále sa čudujú, prečo sa v živote nemôžu posunúť o krok vpred.

Poznáte nejakého lenivého človeka, ktorý bol úspešný?

Lenivosť je vždy sprevádzaná duchovnou, finančnou a emocionálnou chudobou.

Nie je nič zlé na tom, ak si na chvíľu odpočiniete. Avšak lenivosť vás nikdy nikam neposunie. Iba poctivou prácou dôjdeme k úspechu.

8: Získavajte bohatstvo po krokoch

Príslovia 13:11

Nečest­ne nadobud­nutý majetok sa stráca, ale tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší.

Učme sa byť usilovnými a vyhýbajme sa využívaniu pochybných schém rýchleho zbohatnutia. Vyvarujme sa exotickým investíciám sľubujúcim obrovské výnosy v krátkom čase, ktoré prinášajú veľmi malú šancu na úspech.

Skratka je najdlhšia cesta!

Trvalé bohatstvo sa tvorí krok po kroku. Keď budete trpezliví a budete poctivo investovať svoj čas a peniaze, získate viac bohatstva, ako ste si vedeli predstaviť.

Dôsledne zvažujte svoje investície. Nie je múdre pokúšať sa o veľké bohatstvo v krátkom čase, pretože to nikdy nevedie k trvalému bohatstvu.

9: Konajte prácu ako pre Boha.

Príslovia 16:3

Zver svoje diela Hos­podinovi a podaria sa tvoje zámery.

Práce je svätá.

Božím zámerom nášho poslania na Zemi je sebarealizácia prostredníctvom práce.

Najlepším rozhodnutím, aké môžeme spraviť pri práci, je odovzdanie sebarealizácie Bohu, ktorý nás za ňu odmení úspechom.

Nezáleží na tom, či predávate poistenie, alebo zeleninu. Ak robíte svoju prácu podľa Božích princípov, v dlhodobom horizonte to prinesie úspech.

Šalamúnova múdrosť zmení Váš život.

Šalamúnova múdrosť je oveľa komplexnejšia, ako sme boli schopní v tomto príspevku popísať. Vybrali sme len niektoré z jeho najlepších veršov, ak ide o peniaze, prácu a úspech.

Najviac sa však dozvieme, ak použijeme jeho múdrosť vo vlastnom živote.

Zdroj: https://www.cfinancialfreedom.com