Kam investovať 300.000 eur? Objavte najlepšie trhy pre svoj kapitál

Posledné články sme venovali predovšetkým základným pravidlám investovania a predstavili sme si príklady úspešných postupov pri budovaní majetku na rentu. Dnes sa zamieriam na modelový príklad, ako efektívne investovať 300 000 eur.

Je dnes vôbec vhodný čas investovať? Svet stále čelí rizikám neustávajúcich inflačných tlakov, energetickým krízam a geopolitickým napätiam. Mnohí by mohli tvrdiť, že investovanie v týchto neistých časoch je príliš riskantné. Je tomu naozaj tak? Pohľad na situáciu závisí od perspektívy. Jedno je však isté: nečinnosť a pasívny prístup v období inflácie je pravdepodobne najhorším možným rozhodnutím. V tomto článku si preto ukážeme, ako správne pristupovať k investovaniu sumy 300 000 eur, aby ste si mohli byť istí nielen bezpečnosťou investície, ale aj jej predvídateľným zhodnotením. 

„Je kľúčové pochopiť, že aj v turbulentných časoch existujú stratégie a prístupy, ktoré môžu váš majetok nielen ochrániť, ale ho aj efektívne zhodnotiť“.

Najčastejšie chyby existujúcich investíciách

Pri auditoch portfólií, ktoré už klienti mali od predchádzajúceho poradcu alebo bankára, stretávam sa v praxi so zásadnými pochybeniami. Ide, napríklad, o príliš veľký počet cenných paierov. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako výborná diverzifikácia, opak je však pravdou. Vybrané akcie alebo fondy sú málo kvalitné a neprimerane zvyšujú celkové riziko investície. 

Druhou chybou je prílišné veľké zameranie sa na produkty z finančnej skupiny, pre ktorú bankár alebo poradca pracuje. Majú nadpriemerné zastúpenie a otázna je často aj ich kvalita a ťažká dostupnoť peňazí v prípade problémov. 

Treťou chybou je nedostatočný prehľad o celkových nákladoch investície. Nejde len o vstupné poplatky, ale hlavne o výšku priebežných poplatkov. Klienti príliš dôverovali poradcovi a doslova prehliadli nadmerné spoplatnenia jednotlivých produktov.

Krátkodobá investícia nie je investícia, ale sporenie

V rámci investovania sumy 300 000 eur je dôležité rozlišovať medzi krátkodobým sporením a skutočným investovaním. Ako krátkodobý investor máte možnosť využívať sporiace účty, termínované vklady alebo fondy peňažného trhu so stabilným zhodnotením okolo 3,80 % p.a. (platí v 2Q/2024). Dôležité je uvedomiť si, že krátkodobé investovanie v tomto kontexte by sa malo skôr považovať za sporenie. Preto sa v našom prípade zameriame skôr na dlhodobé investovanie, ktoré je skutočným kľúčom k rastu a prosperite vášho majetku. Ostať s peniazmi len pri konzervatívnych produktoch sa v minulosti ukázalo ako chyba.

Cesta dlhodobého Investovania: rozhodujúce kroky

Dlhodobé investovanie môže byť cestou ku finančnej nezávislosti a rastu vašich aktív. Základná investičná poučka hovorí, že peniaze by sa mali investovať vždy, keď sú k dispozícii – optimálne hneď. 

Avšak, rovnako dôležité je správne nastaviť očakávania investora.Mnoho investorov má totiž svoje očakávania nastavené nesprávne, čo môže viesť ku problémom, najmä v krízových situáciách. V takých momentoch môžu investori začať zmätočne predávať svoje portfóliá a strácať pozície. Klúčom k úspechu je preto nielen včasné investovanie, ale aj realistické nastavenie očakávaní a pripravenosť na možné výkyvy trhu.

Ako dlhodobý investor by ste mali uvažovať o diverzifikácii svojho portfólia. Zahrnutie rôznych druhov aktív – od akcií, dlhopisov, peňažných fondov až nehnuteľnosti môže pomôcť zmierniť riziko a zabezpečiť stabilný rast. Tu však platí: nie je diverzifikácia ako diverzifikácia. Stretávam sa s portfóliami, kde klienti mali od poradcu, napríklad, príliš veľký počet fondov. Na prvý pohľad to vyzeralo ako diverzifikácia, avšak fondy boli veľmi úzko zamerané na príliš úzky sektor alebo región, naviac tieto fondy mali veľmi nízku kvalitu. Kvalitnú diverzifikáciu je možné nastaviť s oveľa menším počtom cenných papierov.

Za dôležité treba považovať aj dlhodobé horizonty. Investovanie s vedomím, že všetky roky neprinesú vysoké výnosy a trhy môžu byť volatilné, to umožní zostať pevnými aj v čase turbulencií. Dlhodobé investovanie nie je o rýchlom zbohatnutí, ale o trpezlivej a premyslenej stratégii, ktorá využíva čas ako svojho spojenca. Dlhodobé horizonty tiež neznamenjú, že peniaze sú niekde zamknuté. 

Nekonečný horizont: kľúč ku stabilnej budúcnosti

Pri investovaní 300 000 eur sa nebojte premýšľať dlhodobo. Kľúčom k úspechu je zmena perspektívy smerom k dlhodobému, ba dokonca nekonečnému horizontu. Treba si uvedomiť, že plánovanie financií nemusí byť obmedzené len na krátkodobé ciele, alebo odchod do dôchodku, či začiatok poberania renty. Vaše peniaze budú potrebné nielen o rok, ale aj o desať, dvadsať či tridsať rokov.

Zmena pohľadu na dlhodobý horizont neznamená, že vaše peniaze sú viazané a nedostupné. Moderné investičné stratégie a prístupy sú navrhnuté tak, aby boli dostatočne flexibilné a umožňovali reagovať na dôležité životné situácie. Dlhodobé investovanie neznamená, že ste zbavení možnosti prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam alebo využitiu príležitostí, ktoré sa môžu objaviť.

Investovanie s nekonečným horizontom znamená: investície sú spravované s vedomím, že majú slúžiť na dlhodobé zabezpečenie a rast vášho majetku. Takýto prístup umožňuje vyhnúť sa krátkodobému emocionálnemu rozhodovaniu, ktoré môže viesť k stratám, ale namiesto toho podporuje trpezlivé a premyslené rozhodnutia založené na dlhodobých trendoch a cieľoch.

Základné otázky dlhodobého investovania

Úspešné investovanie začína správnym nastavením očakávaní. Každý investor by si mal najprv odpovedať na nasledujúce otázky:

Dĺžka investovania:

Na aký dlhý časový horizont plánujete investovať? Vaše rozhodnutie by malo byť v súlade s vašimi finančnými cieľmi a životným plánom.

Cieľ investície:

Aký je hlavný cieľ vašej investície? Ide o jednorazový nákup, alebo o pravidelné vyplácanie renty?

Akceptovateľné riziko

Aké riziko je investor ochotný akceptovať? Je dôležité stanoviť si hranice poklesu hodnoty portfólia, či už o 20, 30 alebo 50 %, a to vzhľadom na krátkodobý a strednodobý investičný horizont.

Definícia horizontov:

Má investor presne definované, čo pre neho znamená krátkodobý a strednodobý horizont? Uvedomenie si tohto je kľúčové pre správne rozhodnutia. Pri variantoch investície zameranej na vyplácanie renty by si investor mal premyslieť:

Začiatok čerpania renty:

Kedy plánuje začať čerpať rentu z investovaného portfólia?

Typ renty:

Ide o tzv. konečnú rentu, kde bude portfolio vyčerpané takmer na nulu, alebo o nekonečnú rentu, pri ktorej bude čerpať pravidelný výnos a jedného dňa portfólio predať ďalšej generácii, ako je to zvykom v západných krajinách?

I. Nastavenie pre rentiéra: efektívna správa majetku

Ak ste už dnes rentiérom, váš majetok by mal byť rozložený takto, aby vyhovel potrebám investícií a zároveň chránil jeho hodnotu:

10 – 12 % v hotovosti: táto časť je určená na pokrytie troch rokov vyplácania renty.

16 – 24 % v konzervatívnom (permanentnom) portfóliu: Táto časť slúži na zabezpečenie financií pre sedem rokov vyplácania renty.

50 – 70 % v balancovanom alebo dynamickom portfóliu: tento podiel sa môže líšiť v závislosti od veľkosti celkového investičného majetku.

II. Nastavenie pre budúceho rentiéra: efektívna správa pri budovaní majetku

10 % v hotovosti: táto časť je určená na investície v prípade poklesov na akciovom trhu.

0 – 40 % v konzervatívnom (permanentnom) portfóliu: táto časť slúži na zabezpečenie stability portfólia pri poklesoch.

50 – 70 % v balancovanom alebo dynamickom portfóliu: Tento podiel sa môže líšiť v závislosti od veľkosti celkového investičného majetku.

Hlavné zásady investičného portfólia:

Nízkonákladové fondy:

hlavná časť portfólia by mala byť tvorená nízkonákladovými fondmi, predovšetkým z ETF a indexových fondov.

Globálne investovanie:

mali by ste investovať globálne, so zameraním na trhy v USA, UK a Japonska.

Realitné akcie a inflácia:

nezabudnite zahrnúť americké realitné akcie (REITs), ktoré môžu pomôcť preklenúť rast inflácie.

Dlhopisy:

venujte pozornosť dlhopisom viazaným na infláciu, či už globálnym alebo európskym.

Nákup portfólia:

Postupné nakupovanie:

portfolio by sa malo nakupovať postupne, v troch časových intervaloch po 1 až 2 mesiacoch.

Investičný horizont:

aj rentiéri majú svoj investičný horizont 15 až 20 rokov, preto nie je potrebné trh časovať.

Skladba portfólia

Pre väčšinu investorov je portfólio zložené len z kvalitných ETF nástrojov, je plne postačujúce a netreba ho dopĺňať žiadnym iným investičným nástrojom.

Individuálna zložka portfólia: klúč ku personalizovanému investovaniu

Pridávanie hodnoty prostredníctvom individualizovaného prístupu

Niektorí investori hľadajú možnosti, ako prostredníctvom individuálnej starostlivosti, investičného prístupu a väčšieho rizika dosiahnuť nadštandardné výsledky. Investori tohto typu často pridávajú do svojho portfólia špeciálne vybrané fondy. Táto rizikovejšia časť portfólia môže tvoriť podiel v nižších jednotkách percent. 

V spolupráci s mojou firmou dostávajú investori podobný základ celkového portfólia, avšak nad rámec tohto základu pristupujeme k zostaveniu a doplňovaniu portfólia úplne individuálne.

Individuálny prístup – moja kľúčová hodnota

Práve individuálny prístup k jednotlivým portfóliám a investorom je jednou z našich hlavných hodnôt. Väčšina investorov si nás vyberá práve kvôli týmto hodnotám a našemu prístupu, a to pre dlhodobú spoluprácu.

Ponúkame nezáväznú konzultáciu

Máte voľné prostriedky po predaji nehnuteľností, alebo ste predali firmu? Ak disponujete väčším majetkom, ktorý plánujete investovať, neváhajte si dohodnúť nezáväznú konzultáciu.

Audit – osobná diskusia o vašich finančných potrebách

Nie ste si istí svojim existujúcim portfóliom? Alebo chcete ochrániť svoj majetok a bezpečne zhodnocovať investície? Myšlienky na investovanie s nekonečným horizontom, nastavenie renty z vášho portfólia alebo efektívny boj s infláciou rád s vami preberiem osobne. Kontaktujte ma a ja vám zabezpečím pomoc pri investičnom plánovaní.

Na tomto odkaze si dohodnite nezáväzný strategický telefonát>>>