Nekonečná renta: Ako si zabezpečiť svoju finančnú budúcnosť

Počas života môžeme budovať majetok, ktorý nám umožní ukončiť pracovnú činnosť vtedy, keď si to sami zvolíme. Vďaka naakumulovanému majetku sa môžeme slobodne venovať tomu, čo nás baví a nie tomu, čo by sme mali, resp. museli robiť. Kľúčová otázka teda znie: „Ako efektívne spravovať svoje financie a investovať, aby sme mohli využívať ich výnosy a zároveň zachovať kapitál budúcim generáciám?“

Renta predstavuje možnosť mať pravidelný príjem z investovaného majetku. Nejde o investičný zázrak, ale o systematický a zodpovedný prístup k financiám a investovaniu. Rentiérom sa ešte nikto nestal náhodou. Renta umožňuje skorší odchod zo zamestnania, alebo predaj firmy a život z výnosov tohto majetku. Dôležité je mať správnu motiváciu a neusilovať sa o rýchle zbohatnutie hľadaním vysokých, ale riskantných výnosov. Dôležité je mať správne nastavené finančné ciele a vyvarovať sa nadmernému riziku či špekuláciám, ktoré by mohli váš majetok ohroziť.

Kto môže profitovať z nekonečnej renty?

Nekonečná renta je atraktívnou možnosťou pre dve hlavné skupiny ľudí. Prvá skupina zahŕňa jednotlivcov, ktorí počas svojho produktívneho života dokážu pravidelne šetriť a investovať časť svojich príjmov z práce alebo podnikania, vrátane príležitostných extra vkladov. Druhá skupina zahŕňa tých, ktorí majú už majetok vybudovaný. Sú to, napríklad, podnikatelia, ktorí môžu predať časť alebo celý podiel svojej firmy. Alebo jednotlivci, ktorí zdedili majetok či predali nehnuteľnosti. Títo ľudia môžu tak významné finančné zdroje využiť na vytvorenie trvalého príjmu prostredníctvom renty.

Aký veľký majetok je potrebný na zabezpečenie renty?

Veľkosť majetku potrebného na zabezpečenie renty závisí od vášho očakávaného životného štandardu. Uvediem príklad: predstavte si, že vaše mesačné výdavky činia 1 000 eur a chcete ich pokryť z renty. V takom prípade by ste potrebovali majetok vo výške približne 250 000 eur až 300 000 eur. Ak sú vaše potreby nižšie, napríklad, polovičné, stačilo by mať 125 000 až 150 000 eur. Pre mesačné výdaje 4 000 eur by bolo potrebné mať majetok v okolo 1 až 1,2 milióna eur.

Pri výpočte výšky renty je dôležité zohľadniť dĺžku obdobia, počas ktorého ju plánujete čerpať. Ak predpokladáte, že rentu potrebujete na čas 30 rokov, môžete si dovoliť čerpať vyššiu sumu, napríklad, 1 193 eur mesačne. Ak však chcete, aby vaše peniaze vydržali 40 rokov, mali by ste znížiť rentu na 1 045 eur mesačne. V prípade, že chcete čerpať nekonečnú rentu, odporúča sa začať s nižšou sumou, približne 850 eur mesačne, s možnosťou neskoršieho zvýšenia, v závislosti na vývoji trhov. (Čísla predpokladajú, že váš majetok správne investujete a bude generovať dostatočný výnos na pokrytie týchto výplat.)

Stiahnite si zadarmo špeciálny ebook o Nekonečnej rente

Akým chybám sa treba vyhnúť pri plánovaní renty?

Je dôležité si uvedomiť, že rozloženie investícií sa líši v závislosti na fáze ich tvorby. Počas akumulácie majetku, keď ešte nečerpáte rentu, budete investovať odlišne ako v momente, keď váš majetok dosiahne dostatočnú veľkosť a prejde do fázy čerpania. V tejto fáze prestanete pridávať nové prostriedky a začnete z investícií pravidelne vyberať. Nie je však vhodné previesť všetky investície na hotovosť a uložiť ich na termínovaný vklad, alebo investovať len do dlhopisov, pretože takýto prístup by nebol schopný pokryť infláciu a vy by ste boli nútení vyberať nielen zisky, ale aj samotný kapitál.

Existujú produkty sľubujúce garantované zhodnotenie, ktoré však často nie sú pod dohľadom NBS alebo ČNB a nespadajú pod bežné regulácie. Často ide o dlhopisy menších regionálnych firiem, alebo o spoločnosti využívajúce fondy s „garantovaným“ výnosom. Pri takýchto ponukách je potrebná zvýšená opatrnosť, pretože oproti akciám, kde hrozí dočasné zníženie hodnoty investície, tu existuje reálne riziko straty všetkých investovaných prostriedkov. Kvalitný korporátny dlhopis môže mať svoje miesto v portfóliu rentiéra, ale nemal by byť dominantnou pozíciou. Rovnako je dôležité byť obozretný voči radám tzv. finfluencerov na sociálnych sieťach, ktorí väčšinou nemajú potrebné povolenie, ale ani vzdelanie pre poskytovanie investičného poradenstva.

Druhým extrémom je investovanie všetkého do akcií. Pri čerpaní renty je dôležité dodržiavať pravidlo: Nepredávať žiadne aktíva, ktoré sú v poklese. Akcie však môžu v jednotlivých rokoch prechádzať poklesmi, čo by mohlo znamenať, že niekedy nebudete môcť rentu vybrať. Pre rentiérov je takéto nastavenie nevhodné.

Dávajte pozor na infláciu!

Pre investora nie v dlhodobom meradle hlavnou hrozbou volatilita, teda výkyvy v hodnote portfólia. Omnoho väčším rizikom je znehodnotenie investícií infláciou, ktorá často nepozorovane znižuje hodnotu peňazí. Napríklad, priemerná ročná inflácia 3% môže za obdobie 20 rokov znížiť hodnotu vášho majetku o 45%. Ak teda čerpáte rentu 1 000 eur mesačne, o 20 rokov si za takúto rentu budete môcť kúpiť len polovicu toho čo dnes. Pri čerpaní renty je preto dôležité zvyšovať jej výšku každý rok o výšku inflácie. Po 20. rokoch tak budete musieť vyberať takmer dvojnásobok svojej pôvodnej renty, aby ste si udržali rovnakú životnú úroveň. Je nevyhnutné hľadať spôsoby, ako aj v dôchodkovom období naďalej zhodnocovať svoj majetok, aby v ideálnom prípade umožnil čerpať postupne rastúcu rentu prevažne z vlastných výnosov.

Tri kľúčové časti efektívneho čerpania renty

Existuje jednoduché a rokmi overené riešenie efektívneho čerpania pravidelnej renty, aké úspešne využívajú rentiéri po celom svete. Riešenie spočíva v rozdelení majetku určeného na rentu na tri základné časti:

1. časť: Hotovosť – Táto časť zahŕňa rentu na 2-3 roky života a prostriedky na investovanie počas poklesov na akciových trhoch. Investície v tejto časti sú umiestnené do najkonzervatívnejších aktív na peňažnom trhu s minimálnou volatilitou. Dôležitá je hlavne dostupnosť peňazí, výnos nie je prioritou.

2.časť: Konzervatívne investície – Druhá časť slúži na pokrytie renty na obdobie 4-7 rokov života. Využívajú sa tu dlhopisové investície, investície do nehnuteľností a podobné konzervatívne portfóliá. Má byť vhodné na čerpanie v každom období, v dobrých aj zlých časoch a nemalo by v prípade poklesu stratiť hodnotu dlhšie ako 3 roky.

3. časť: Dynamické investície – Zvyšok prostriedkov možno investovať dynamicky, s využitím akcií a ďalších dynamických aktív s vyššou volatilitou a výnosom. Odporúča sa využívať kvalitné akciové indexy, ktoré investujú do akcií na vyspelých trhoch, vrátane kvalitných dividendových akciových indexov. Akciové investície by mali tvoriť minimálne 30 % portfólia pre tých, ktorí ťažšie znášajú kolísavosť trhu, ideálne však 50-60 %. Kvalitné akciové investície dlhodobo prekonávajú infláciu priemerne o 7 %.

Vďaka rozdeleniu investícií na tri časti sa zvyšuje istota, že počas čerpania renty nebude nutné predávať žiadne aktíva v prípade ich poklesu. Ak sa trhom darí, čerpáme primárne z dynamickej časti. Hotovosť a konzervatívnu investíciu budeme vyrovnávať, aby v nich aj naďalej bola renta na zvolený počet rokov. Ak sa trhom nedarí a dynamická investícia je v poklese, vyberáme rentu z prvých dvoch častí, až kým sa dynamická časť nevráti na svoju pôvodnú hodnotu. Potom z dynamickej časti doplníme chýbajúce prostriedky.

Pravidlo 4% pri čerpaní renty

Táto stratégia čerpania renty je založená na rokmi overenom pravidle podloženom štúdiami skúmajúcimi rôzne 30-ročné obdobia. Pravidlo spočíva v čerpaní 4% z celkového majetku ako ročnej renty s každoročným prispôsobením na úroveň inflácie. Tieto 4% sa počítajú z výšky majetku na začiatku čerpania renty. Portfólio by malo byť schopné zabezpečiť stabilný príjem aj počas rastúcich trhov, aj v časoch kríz. Historické dáta ukazujú, že uvedená stratégia mala v 96% prípadov zabezpečiť, že peniaze vydržia, pri pravidelnom vyplácaní renty, aspoň 30 rokov, pričom ideálny pomer akcií v portfóliu je 60%. S využitím tohto systému a inteligentne zostavených portfólií môže byť takáto renta potenciálne nekonečná.

ETF ako nástroj na investovanie do renty

Tzv.pasívne investovanie zapadá najlepšie do filozofie a stratégie investovania. Pasívne investovanie je stále populárnejšie a víťazí vo svete.

Pri výbere fondov si potreba uvedomiť, že existuje viac ako 8750 ETF a viac ako 137800 aktívne riadených fondov. Aj pre toto množstvo je dôležité mať systém na výber fondov, ktoré budú spĺňať prísne parametre kvality tak, aby bola investícia chránená a prinášala čo najpredvídateĺnejšie zhodnotenie. Avšak, ešte dôležitejšie než rozhodnutie medzi aktívnym a pasívnym investovaním, je čas strávený prípravou finančného plánu, ktorý určí vhodnú stratégiu investovania. Zostane už len detailom skutočnosť, aký fond vyberieme do portfólia na záver z celkového konceptu na správne rentové portfólio.

Zvládnutie emócií pri investovaní do renty

Pri čerpaní renty môže byť vaším najväčším nepriateľom vlastná emocionálna reakcia, a to najmä počas poklesov na trhu, keď hodnota dynamickéj časti klesá. V takýchto chvíľach je dôležité neupadnúť do paniky a nezačať predávať investície. Kľúčovým faktorom je mať jasne definovaný finančný plán, ktorý umožňuje efektívne rebalancovať portfólio v prípade potreby. Samozrejmosťou je jej pravidelné zvyšovanie o infláciu. Význam odborného poradenstva v tejto situácii je neoceniteľný. Skúsený investičný poradca vám pomôže vyhnúť sa emočným reakciám a udržať sa na ceste ku svojim finančným cieľom. Samostatná správa portfólia bez pomoci odborníka môže byť oveľa náročnejšia a riskantnejšia, najmä v obdobiach trhových turbulencií. Ak si chcete zabezpečiť stabilnú rentu, odporúčam obrátiť sa na skúseného odborníka.

Dohodnite si konzultáciu pre vytvorenie nekonečnej renty >>>