Kritéria pre výber alebo posúdenie podielových fondov

Často sa stretávam s tvrdením: „O rizikách nepadlo ani slovo.“ Túto vetu počúvam od mnohých klientov. Tejto téme som sa podrobne venoval v mojom predchádzajúcom článku. V ňom som sa snažil rozobrať a vysvetliť, ako môžete adekvátne posudzovať riziká spojené s firemnými dlhopismi, s ktorými sa môžete často stretnúť, keď hľadáte spôsoby, ako efektívne zhodnotiť svoje úspory.

Podobné riziká a problémy môžete identifikovať aj v prípade podielových fondov. Možno máte také fondy vo svojom portfóliu už roky, a boli vám odporúčané vašou domovskou bankou alebo nezávislým sprostredkovateľom. Je pomerne bežným javom, že bankový poradca vám odporučí investovať výlučne do fondov, ktoré sú v portfóliu danej banky. Tieto produkty často pochádzajú od správcovskej spoločnosti, ktorá môže byť buď dcérskou spoločnosťou materskej banky alebo súčasťou určitej finančnej skupiny.

Upozornenie:

Avšak, rovnako ako je nevyhnutné posúdiť kvalitu a rizikovosť firemných dlhopisov, je neoddeliteľnou súčasťou investičného procesu aj schopnosť správne vyhodnotiť vhodnosť a kvalitu podielových fondov. Takýto prístup k investovaniu vám umožní chrániť svoje investície pred nepredvídateľnými trhovými turbulenciami a zabezpečiť si dlhodobý rast aktív.

Podľa najnovších údajov z Asociácie správcovských spoločností Slovenskej republiky dosahuje čistá hodnota aktív podielových fondov približne 12,2 mld. EUR. Tieto aktíva sú rozložené medzi množstvom rôznych fondov, ktoré sú spravované rôznymi finančnými inštitúciami.

V dnešnom mediálnom priestore sa často stretávame s pútavými reklamnými kampaňami týkajúcimi sa investícií do fondov. Najčastejšie sa tieto reklamy snažia prilákať potenciálnych investorov cez predstavu novovytvorených fondov, ktoré sa prezentujú s „ohromným rastovým potenciálom“. Inokedy môžete byť konfrontovaní s impozantnými výsledkami určitého fondu za posledné obdobie, hoci tieto výsledky nemusia byť nevyhnutne indikatívne pre budúcnosť a často sa ich nepodarí dosiahnuť opätovne. Ďalšou často používanou stratégiou bánk na prilákanie investorov je ponuka zvýhodnených vkladových účtov, pričom tieto výhody sú podmienené investovaním časti alebo väčšiny sumy do konkrétnych podielových fondov.

Pokiaľ ide o konkrétne fondy dostupné na Slovensku, medzi tie najznámejšie patrí napríklad Fond maximalizovaných výnosov zo Slovenskej sporiteľne alebo J&T BOND EUR zmiešaný od J&T Banky. Samozrejme, na trhu nájdete množstvo ďalších fondov.

Vyhodnocovanie rizika podielových fondov

Predtým, než sa rozhodnete pre investíciu do konkrétneho fondu, je dôležité posúdiť, či je daný fond vhodný pre vaše investičné ciele a potreby. Ako môžete určiť, či je konkrétny fond pre vás ten správny alebo či by ste mohli nájsť lepšiu a efektívnejšiu alternatívu? Je nevyhnutné dôkladne analyzovať informácie a porovnávať rôzne fondy, pričom výber vhodnej investície by mal byť založený na informovanom rozhodnutí.

Nespoliehajte sa slepo len na názor bankára“.

V oblasti investovania sa často stretávame s množstvom rôznych fondov, ktoré ponúkajú rôzne príležitosti a riziká. Po dôkladnom preskúmaní mnohých z nich by som chcel zdôrazniť, že niektoré fondy by som neodporúčal zaradiť do investičného portfólia. Dôvodom je, že nespĺňajú určité kritériá, ktoré sú v súlade s princípmi kvalitného a predvídateľného investovania, ktoré považujem za zásadné.

Konkrétne môže ísť o fondy, ktoré nespĺňajú určité minimálne požiadavky, napríklad v oblasti veľkosti aktív fondu, kapacity a skúseností správcu, histórie výkonnosti alebo celkových nákladov (TER). Navyše, časť z týchto fondov je zostavená na základe aktív, ktoré považujem za nevyhovujúce z hľadiska stability a predvídateľnosti výnosov.

Je dôležité si uvedomiť, že moje hodnotenie nezohľadňuje celkovú kvalitu fondov vo všeobecnosti. Skôr sa snažím identifikovať fondy, ktoré sa nemusia hodiť pre konkrétnu investičnú stratégiu alebo ciele mojich klientov. To však neznamená, že by tieto fondy nemohli byť vhodné pre iných investorov s odlišným investičným profilom a cieľmi. Vždy je dôležité pristupovať k výberu fondov individuálne a s ohľadom na konkrétne potreby a očakávania každého investora. 

Moje kritéria pre výber podielových fondov

Pri výbere fondov je dôležité pristupovať systematicky a tiež robiť rozhodnutia založené na jasne definovaných kritériách. Na zaradenie fondov do našich portfólií využívam nasledujúce konkrétne podmienky:

  • Veľkosť aktív pod správou správcu: Považujem za dôležité, že správcovská spoločnosť má dostatočné finančné zázemie a skúsenosti. Z toho dôvodu požadujem, aby mal pod správou aktíva v hodnote aspoň 300 mld. EUR. Toto kritérium zabezpečuje, že správca má potrebné kapacity na efektívne spravovanie investícií.
  • Veľkosť fondu: Fond by mal mať veľkosť minimálne 500 mil. EUR. Toto je indikátor stability a dôvery investičnej komunity.
  • História fondu: Dôraz kladiem aj na skúsenosti a výkonnosť fondu počas ekonomických výkyvov. Preferujem fondy s predkrízovou históriou, čo znamená, že boli aktívne pred rokom 2009 a preukázali svoju schopnosť zvládnuť turbulentné obdobie.
  • Rating od Morningstar: Ako ďalší indikátor kvality a výkonnosti požadujem, aby fond mal rating od renomovanej spoločnosti Morningstar aspoň na úrovni ***.
  • Fondy v rentiérskom portfóliu: V portfóliu zameranom na pravidelný príjem dávam prednosť fondom, ktoré pravidelne vyplácajú dividendu, pred tými, ktoré svoje výnosy reinvestujú. Táto stratégia umožňuje generovať pravidelný príjem pre klientov.

Podľa uvedených kritérii neodporúčm väčšinu známych podielových fondov. Jedným z najväčších problémov sú taktiež veľmi vysoké vysoké poplatky. A to ani vyššie spomenuté dva známe fondy.

Dúfam, že tieto kritériá vám poskytnú hlbší vhľad do mojej investičnej filozofie a pomôžu vám lepšie pochopiť, ako pristupujem pri výbere fondov pre naše portfóliá. 

Výber správnych fondov je kľúčovým krokom pre úspešné investovanie. Dlhodobý výnos vašich investícií môže byť podstatne ovplyvnený tým, do akých fondov sa rozhodnete investovať. Z pohľadu dlhodobej stratégie je rozdiel medzi ročným rastom o 6 % a 10 % obrovský a môže to znamenať tisíce či dokonca desaťtisíce eur rozdielu v konečnej sume. 

Ak už vlastníte fondy a máte obavy z ich výkonu alebo ich vhodnosti pre vaše investičné ciele, je kľúčové podrobiť ich dôkladnému hodnoteniu. Ako odborník v tejto oblasti som tu, aby som klientom pomohol prehodnotiť ich súčasné pozície a navrhol lepšie riešenia, ktoré budú oveľa lepšie zodpovedať ich individuálnym potrebám a cieľom.

Chcem pomôcť s posúdením a výberom vhodných fondov >>>